Medlemskap

Ditt medlemskap i Members Only är personligt och helt kostnadsfritt. För varje krona du handlar för får du 1 poäng, både när du handlar online och i butik. Visa upp din legitimation i butik eller skriv in din registrerade mailadressen i kassan online så kommer du automatiskt att samla bonus. När du har samlat minst 2000 poäng, får du bonusutbetalning i form av en värdecheck. Värdechecken är personlig och giltig i ca 1 månad efter utbetalningsdatum. Värdechecken är giltig i samtliga D.O. Design Only-butiker och online* och kan inte användas som betalning vid köp av presentkort eller bytas mot kontanter. Köp som är gjorda med värdechecken är ej bonusgrundande.

Bonus erhålls ett par gånger om året. Har du inte riktigt nått upp till din bonusnivå, följer dina poäng med till nästa bonusutskick. Poängen sparas i högst 24 månader. Köp av presentkort är ej bonusgrundande.

*Just nu är bonussystemet anpassat till våra fysiska butiker. Vi förstår såklart att många inte har möjlighet att ta sig till någon av våra butiker och ber dig istället att kontakta oss direkt på kundsupport@design-only.se måndag-fredag kl. 08-15:30 så ser vi till att just din bonus fungerar online.

Personuppgiftspolicy

Uppgifter som vi behandlar om dig

Som en följd av ditt medlemskap i Members Only behandlar vi personuppgifter om dig. Uppgifter om dig som vi behandlar är; namn, personnummer, adress, e-post, mobilnummer.

För att kunna ge dig god service och erbjudanden behandlar vi även din köp- och  betalningshistorik. Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter är fullgörande av avtal om medlemskap i D.O. kundklubb. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Hur vi samlar in uppgifterna

D.O. samlar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan D.O. komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister (SPAR).

Varför vi samlar in uppgifterna

Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp som sedan ligger till grund för unika erbjudande, medlemsförmåner och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

Hur länge vi sparar data

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem i D.O. kundklubb och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålet med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Vi sparar uppgifterna till dess att medlemskapet avslutas alternativt under en period om 24 månader efter att vi samlat in uppgiften.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till D.O.. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

Till vem vi lämnar ut data

Dina personuppgifter delas med företag utanför D.O. endast för behandling för D.O. räkning, till exempel för tryckning eller distribution. Varje sådan överföring sker enligt avtal om sekretessåtagande. När dina personuppgifter delas med dessa personuppgiftsbiträden, som är företag som behandlar informationen för vår räkning enligt våra instruktioner, sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi säkerställer att alla personuppgiftsbiträden lever upp till våra krav vad gäller säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som själva är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Sådana personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer våra varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar.

När dina personuppgifter delas med ett företag som själva är personuppgiftsansvariga gäller det företagets policy för personuppgiftsbehandling.

Var din data behandlas

D.O. strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Övriga länder där personuppgifter behandlas vidtar D.O. rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Skydd av data

Vid hantering av personuppgifter iakttas säkerhet och sekretess. Vi fokuserar särskilt på informationssäkerhet som gäller din data för att förebygga och förhindra att den sprids till utomstående eller går förlorad. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kassahantering eller kundservice) får tillgång till personlig identifierbar information. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig

Du kan max 1 gång/år begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

Rätt till att få data ändrad, begränsad eller raderad

Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta ändrat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. När din data ändras eller raderas kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna åtgärd har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du kan också begära en tillfällig begränsning av behandlingen av din data. T ex om du begärt rättelse, kan du, medan vi utreder frågan, begära att behandlingen begränsas.

Rätt att flytta data

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan. Du är då välkommen att mejla till kundsupport@design-only.se

Personuppgiftsansvarig

D&O Retail AB, Kungsgatan 10 A, 411 19  Göteborg
E-post: info@design-only.se

Telefonnummer: 031-712 5220

Kontaktadress

D.O. Design Only/D&O Retail AB
Kungsgatan 10 A, 411 19, Göteborg
E-post: info@design-only.se
Telefonnummer: 031-712 5220

Ansvar och ansvarsbegränsningar – Force Majeure

D.O. är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om D.O. själva vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om D.O. har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.

Ändring av villkoren

D.O. förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för D.O. kundklubb. Du som är medlem meddelas om eventuella förändringar innan de träder i kraft via vår hemsida, i butik eller via e-post. Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi förse dig med information om detta.

Giltighetstid och avslut

Ditt medlemskap i D.O. kundklubb gäller tillsvidare eller tills den ena parten säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta info@design-only.se Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.  D.O. förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk säga upp medlemskap.

Vår integritetspolicy hittar du här.